Mihkel och Pauliine

 
 

Förord


Den dag som nu är på 2000-talet kan en blick tillbaka till 1800-talet kännas främmande. Trots att det endast är två generationer bakåt i tiden. Det finns i mig levande minnen av dessa människor. Esterna i exil har givit ut kring 2000 boktitlar på estniska och i flera världsdelar tidningar på estniska. Ett svåråtkomligt material för den som är novis i språket. Att skriva på svenska kan sprida kunskap till en större grupp.


Hur var deras liv? Det är saker som jag funderat på under många år.

Ett särskilt intresse väcktes efter en tid på stadsarkivet i Eskilstuna och än mer accelererat efter arbetet mad att digitalisera Eskilstuna esternas arkivmaterial 2012 -2015.


En rad ansikten som jag träffat steg fram ur dokumenten. Det visade sig att en stor del av estniska föreningens material var komplett från 1945 fram till att verksamheterna avklingade. Handlingar hade sparats i mängd. Detta material borde vara en stor tillgång för den som vill ta reda på vad som hände i den första stora flyktinggruppen till Sverige. Huvuddelen av det digitaliserade materialet är tillgängligt på www.leht.se/ees3.


Att lämna ett land på andra siden Östersjön och i minst 40 år inte kunde ha normala förbindelser med de nära och kära som blev kvar sätter djupa spår.

Sådant framträder i arkivet där det stundtals ser ut som tiden stannat vid flykten medan tiden samtidigt flyter på. Estniska föreningen bildades dagen efter baltutlämningen hade som första punkt i stadgarna att arbeta för Estlands återupprättande. Helt i strid mot vad svensk politisk doktrin påbjöd om avhållsamhet i politiska frågor.


Esterna hade sedan 1200-talet varit under främmande härskare och under enkort tid mellan de två världskrigen varit fria i republiken Estland. En tid som  för många kändes allt för kort och i exil bäddades in i rara minnen. De estniska kolonierna som bildades i Sverige höll hårt på arvet. Språk och att den korta historien skulle föras vidare till dem som fötts i exil.


De ursprungliga flyktingarna hävdade länge att den som inte talar estniska kan inte vare est. Till en del hade de rätt. Det de upplevt av främmande knektar i hemlandet var svar nog. Dock var det oundvikligt att de som föddes i exilen talade majoritetsfolkets språk och tog till sig deras kultur och seder, var än i vilket land de hamnade. Ändå var det kring köksbordet som språket levde. Det var där barnen lärde sig en enkel konversation och tänkande på estniska. I många familjer var minnena såriga, tunga att tala om.


Den skräckperiod som varade under det andra världskriget ville man inte föra vidare. Många barn ställde sig frågan vad som egentligen hänt deras föräldrar och varför inget berättades. Berättelser som i många fall följde flyktingarna in i graven.


1940-talets tre ockupationer av Estland gjorde att vid en ny ockupants intåg förvandlades hederliga demokratiska människor till brottslingar. Vid Sovjets annektering infördes sovjetlagar retroaktivt vilket betydde att många normala verksamheter som hade bedrivits i Republiken Estland kom att betraktas som olagliga och var grund för bestraffning. Att äga jord, fabriker, båtar eller bedriva affärsverksamhet kunde i sovjetmaktens ögon betraktas som fientliga och brottsliga handlingar och brottsligt och det blev därmed legitimt att bortföra dessa individer. Så skedde första gånge den 14 juni 1941 då det planerade bortforslandet av 35.000 människor inleddes. En andra deportationsvåg med 35.000 var planerad men Tysklands inmarsch i

Baltikum kom emellan.


Under tre år härskade tredje riket i Estland och när det började svikta

fruktade människorna att den röda terrorn på nytt skulle ta ett järngrepp om Estland. Under 46 år kom sovjetepoken att vara. En rad större deportationer genomfördes fram till Stalins död 1953 då skräckväldet lindrades medan skräcken var kvar.


Det kan i efterhand konstateras ett skräcken släcktes när människor

protesterade emot sovjets planer 1987 att ödelägga Estland i jakt på fosfor.

Självkänslan steg ytterligare 1989 med den 60 mil långa mänskliga kedjan mellan Tallinn och Vilnius. Manifestationen uppmärksammade att det gått 50 år sedan Molotov-Ribbentrop pakten som delade upp Europa i intressesfärer mellan två diktaturer. Med kedjan stärktes folket enighet och diktaturens skräck löstes upp. Den egna valutan kom.


Statskuppen i Sovjet 1991 öppnade för det osannolika att Estland på nytt skulle bli en självständig Republik.


Idag är Estland en naturlig del av ett demokratiskt Europa.

Jag vill med denna korta berättelse beskriva mina minnen och dokument om min morfar och mormors liv, från födseln i tsar-Ryssland, livet i Estland och tiden i Sverige fram till slutet.


Grunden för berättelsen är material ur arkiven i Estland. Originalhandlingar som kopierats kring gården Õie (bloman), skeppsdokument kring Mihkel Hiiuväins båtar och de inköp av skog som var grunden för frakterna med Kildin, Marianne och Luise.
På en bild tagen 1952 sitter jag Mihkel Nõmm i Pauliines knä. Bakom

står dottern Salme. I Mihkel H:s famn sitter Hugo N och bakom dem står dottern Leida N. Pojken och herrens identitet obekant, troligen Lembit Hiiuväin som reste vidare till Kanada. Bakom kameran står Einar Nordvall Salmes make. Vad Mihkel och Pauliine gjorde var säkert det bästa som efter omständigheterna var möjligt att göra, under en osäker tid av främmande makthavare och vistelse i ett land som inte gav fullständig trygghet.


Jag vill postumt tacka morföräldrarna för den stora kärlek de

visade sina barn och barnbarn.Källor:

Estland nationalbibliotek har digitaliserat tidningar och tidskrifter från 1812 till 2010. Detta arkiv har givit grunden för detaljer kring båtarnas öden.

Folkbokföringen före 1944 är öppen att studera på nätet. Svårigheten är att den fram till 1917 förs på ryska och tyska. Dokument före 1917 som krigsdagböcker från första världskriget och skeppsböcker har inte kunnat tolkas.


Ur Estlands riksarkiv har följande akter hämtats:

ERA.R-66.271 Lån till båtbygge

ERA.1682.2194 Segelfartyget Luise, skeppsböcker 1939, 1940, 1944 samt skeppet Leidus 1943.

ERA.3653.8.2040 Bankärenden köpekontrakt, skatt och gården Õie 16A.

Ur Tallinns juridiska arkiv: har sekretessbelagda handlingar studerats.

Ur Tartus Arkiv har handlingar som rör tiden efter 1991 studerats.


Material som min bror Mati Nömm sammanställt i en serie av böcker om upplevelser kring flykten och livet i exil, har bidragit med inspiration.

En del muntliga källor används liksom vad jag själv har upplevt .

Ett tack till broder Mati Nömm som i tid dokumenterade berättelser från

människor vi inte längre kan fråga.


Från Valhalla finns det starka minnet av Pauliine Hiiuväin.

Pauliine var märkt av sjukdom som redan konstaterats i Estland.  Pauliine låg i sängen och att jag som treåring skulle vara tyst när jag

gick in i rummet. Bilden av en intorkad människa drabbad av kräfta (cancer) brände sig fast och är det enda minne jag har av mormor. På fotografier tar hon varsamt hand om oss.

 

Morfars långa resa Laugu SOS Eskilstuna

1891-1957

Inledning

Att äga rötter i ett annat land skapar frågor.


I forna tider var vattenvägen det enkla sättet att resa. Så gjorde förfäderna från bronsåldern fram till de kända vikingarnas resor i österled. Estland har ett flertal öar längs kusten som var den yttersta kontakten med sjöfarare.

Landets floder leder inte österut så som Neva i Ryssland.

Berättelser finns om bosättare i Estland. En av dem är Gutasagan från

550-700-talet då var tredje man skulle lämna ön. Berättelser om Beowulf, svear och danskar kan i sammanhanget vara sanna. Tiden sammanfaller med svearnas expansion runt Östersjön. Båtgravarna, före vikingatid (650-750) i byn Salme på Ösel bekräftar kontakter kring 650-700 över havet med svear från Mälardalen. Spåren av dessa bosättningar slutar på 800-talet. Nya kontakter kom under vikingatid, Den svensktalande befolkningen var som störst under 1500-talet.

Inför korstågen sker en utflyttningen från Öland till Ormsö på 1200-talet.

Birger Brosas korståg på 1200-talet blev i alla hänseenden ett misslyckande. Motståndet från de som skulle kristnas blev för stort, istället gick korstågen mot Finland.

Det var först Erik XIV som lovade Reval, på dess begäran, skydd under villkor att staden gav sig 1561 under Sverige. Erik XIV försvarade Tallinn med omland vilket gav svenskarna fotfäste i det som var furstendömet Estland.

Därmed började erövringen och kolonialiseringen av Estland och Livland.

Storpolitiska skäl gjorde att de baltiska områdena inte betraktades som en del av kärnlandet utan som en provins. Den sista del som svenskarna införlivade var Ösel, som vid vid freden i Brömsebro 1645 blev svenskt. År 1710 tillföll ön Ryssland och införlivades i guvernementet Livland. Före 1800 hade både Ösel och Dagö en betydande svensktalande befolkning. Den svensktalande

befolkningen fanns kvar på de mindre öarna fram till 1944.

Släkten Hiiuväin kommer från gården Soela. Namnet härleds ur det svenska ordet Söäl, vilket betydde säl. Sundet mellan Dagö och Ösel kallas på estniska Soelaväin omväxlande med Hiiuväin, på äldre kartor Sälsundet. Där finns en fiskehamn och namnet antyder att det varit en punkt för säljakt. Mihkel Hiiuväns farfar Tõnis Hiiuväin föddes 3.jan.1817 De som var boende på gården 1826 fick släktnamnet Hiuwäin.                      Gården Soela 1929, fotograaf Gustav Ränk


Vilket liv hade släktingarna som 1944 kom till Sverige flyende undan

kommunismens terror? För att få några ledtrådar börjades forskning i

historien.

I Estland är det så bekvämt ordnat att många av dokumenten kan läsas på nätet. Och ambitionen är att fortsätta med digitaliseringen då det är en stor besparing i tid för personal och forskare.

Folkbokföringen är något komplex. Fram till 1710 fördes den av Svenska statskyrkan. Sedan förs delar av folkbokföringen till Sverige och Finland.

Efter freden i Nystad 1721 avträdde Sverige både Ingermanland, Estland och Livland och sydöstra Finland till Ryssland. Nystadsfreden kom fram till 1918 ha inverkan på estlandssvenskarnas status.

Under tsartiden förs folkbokföringen av herrgårdarna och församlingarna på tyska eller ryska. Dock med ett arv från svensktiden då en pojke betecknades med ett ”S” son, flickor saknar markering. Från1917 fördes folkbokföringen även på estniska. Folkbokföringen gjordes utifrån den tro människorna uppgav. Den dominerande var den lutersk evangeliska. Även den ryskortodoxa tron växte sig stark under 1800 talets andra hälft. Mycket på grund av den ortodoxa kyrkans löften om jord.

När det gäller att söka förfäderna ska man känna till deras tro och var de bodde. Vid giftermål mellan församlingar och flyttades båda till en församling. var de båda av olika tro fick de välja samma trosuppfattning.

Det kan då hända att vid giftemål kan en person helt plötsligt upphöra eller försvinner in i en annan trosuppfattnings folkbokföring.

Ett stort arbete utfördes av mina kusiner i Estland att lägga grunden för

släktträdet. Utan deras arbete hade stor okunnighet rått.

En ytterligare faktor är att ortsnamn kan ges på flera språk, tyska, ryska, svenska men även utifrån de två estniska språken Syd och nordestniska, båda med egen grammatik fram till 1917.

Exempel är,

Tallinn, Tallin och Reval.

Tartu, Tarto, Dorpat, Юрьев, Jurjev.

Kuressaare, (tyska/svenska: Arensburg), sovjet Kingiseppa.

Något enklare blev det sedan den estniska staten övertog ansvaret.

En annan komplikation att hitta personer är att namnen förestniskades, från tyska, svenska och ryska till att motsvara estniska. Stavningen ändrades till att följa den estniska, grammatiken, Hiuwein/Hiuvein blev Hiiuvein. Det var tvunget att anmäla namnändringen och somliga struntade i detta och behöll tidigare namn och stavning.

En annan källa att hämta information från är tidningarna. Från 1821 fram åt har det mesta digitaliserats (2019) och kan sökas på nätet. Några tidningsartiklar har hittats där Hiiuväin omnämns. När det gäller båtarna anges det i tidningarna när de ankommer hamnar och när de avgår, ibland anges även lasten. Stockholmstidningen och Eskilstuna Kurirens estniska sidor är tillgängliga att läsa . Länk http://dea.nlib.ee.

En annan viktig källa är vad som muntligen överförts och där är min mors berättelser om livet i Estland nedtecknat av min bror Mati Nömm.

Efter 1992 har även juridiska dokument om händelser blivit tillgängliga. Bl.a, upprättelse för sovjetsystemets gärningar och kompensation för konfiskerad egendom. T.ex. återfördes egendomar till efterlevande släktingar. 28 mars 2014 besökte jag riksarkivet och fotograferade av de 250 sidor som begärts ut.

Besök i det juridiska arkivet gjordes samtidigt, maximalt 12 sidor fick kopieras, alla sekretessbelagda.Bröllop på Soela, 16 mars 1924. Släkten Hiiuväin till vänster om

brudparet. Brudgummen Johannes H. (med kors) (27) bredvid till

vänster Viiu H. Sittande längst ut till vänster i pälsmössa Mihkel H

bredvid Ado H med kryss. Mannen i skägg en bror till Mihkel H;s far.

Bruden är Juuli Mägi (24 Õigeusu Apostla K. ). Till höger släkten Mägi.

Om Pauliine Tatter är med på bilden skulle hon vara 24 år. Äldsta dottern Leida skulle varit 4 år.Om Pauline hittas inte några arkivhandlingar förutom i folkbokföringen och giftermålet 1920. Pauliine borde ha gått i Laugu äldre skola 1906 till 1911. Arbete från 12 års ålder kunde förväntas av den tidens unga